Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Πώληση σε ανήλικους

Πώληση σε ανήλικους

Το B&B Vape δεν στηρίζει και ούτε πρόκειτε, την πώληση αλλά και την χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε και από ανήλικους. Δυστηχώς εκτός από ένα τυπικό Age Restriction, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Παρακαλούμε γονείς και κηδεμόνες να πάρουν τα ανάλογα μέτρα.

Άρθρο 24 – Πώληση, διαφήμιση και χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και περιεκτών επαναπλήρωσης, καθώς και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα.

1.Για την πώληση και διαφήμιση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α` 262 ) «Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί με το Κεφάλαιο Ζ` «Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους-Τροποποίηση των νόμων 3730/2008 και 3370/2005» του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α` 129 ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», του άρθρου 80 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α` 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», της παραγράφου Η4 «Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α` 222 ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και της περ. 18.α. της υποπαραγράφου ΣΤ. 1 : «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις Φαρμάκων και Φαρμακείων’ της παραγράφου ΣΤ : «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α` 85 ) «Μέτρα στήριξης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», της αρ. Υ1/Γ.Π.οικ.81348/2005 (ΦΕΚ 1075 Α`) «Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ (ΕΕL 152/20.6.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» και της αρ.πρωτ. Γ.Π. 120995/30-9-2010 Εγκυκλίου «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους»

2. Για την χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3730/2008 (ΦΕΚ Α` 262 ) όπως έχουν τροποποιηθεί με το Κεφάλαιο Ζ` «Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους-Τροποποίηση των νόμων 3730/2008 και 3370/2005» και με τις παραγράφους (5) και (6) του άρθρου 32 «Καταργούμενες διατάξεις» του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α` 129), του άρθρου 35 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ Α` 207) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης-Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις», του άρθρου 65 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α` 31), του άρθρου 45 «Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική άνω των 300 τ..μ» του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α` 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και της υποπαραγράφου Ι6 «Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν.3986/2011» της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α` 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012», της Υ1/Γ.Π./οικ.93828/2011 (ΦΕΚ Β` 2026) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ». όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ1γ/Γ.Π.οικ.134274/2011 (ΦΕΚ Β` 2931) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αρ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41), της Υ1/Γ.Π./οικ.76017/29-7-2002 (ΦΕΚ Β` 1001) «Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας», και της αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 82942/1-9-2003 (ΦΕΚ Β` 1292) «Συμπλήρωση της Υ1/Γ.Π./76017/29-7-2002 (ΦΕΚ 1001 τ.Β`/1-8-2002) Υγειονομικής Διάταξης «Περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας» καθώς και της αρ.πρωτ. Γ.Π. 120995/30-9-2010 Εγκυκλίου

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να υπάγονται και άλλοι χώροι στις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.

Για την πηγή άρθρου πατήστε εδώ.

Wishlist 0
Continue Shopping